MY, EUROPEJCZYCY!


RUCH SPOŁECZNO - POLITYCZNY

ZALĄŻEK PRZYSZŁEJ PARTII JEDNOŚCI EUROPY  (2022r.)
STRONA GŁÓWNA PROGRAM UMIEJSCOWIENIE DOŁĄCZ KONTAKT


ZARYS NASZEGO PROGRAMU POLITYCZNEGOGŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU:

WARTOŚCI

 • Wspólna Europa musi respektować i niezmiennie promować nie, tak zwane "wartości chrześcijańskie", a wartości uniwersalne świata człowieka.

   Europa musi respektować i promować nie, tak zwane "wartości chrześcijańskie", na równi z islamem jedynie dzielące świat na tych, którzy albo wierzą w danego "Boga", albo są już ludźmi "gorszej kategorii", a ludzkie wartości uniwersalne, wspólne dla wszystkich, nadane całej ludzkości przez wspólnego Stwórcę/ Naturę.

ROZWIŃ / ZWIŃ
KOŚCIÓŁ I RELIGIA


w Polsce:

 • Należy zaprzestać nadmiernego wspierania Kościoła rzymskokatolickiego przez państwo polskie.

   Kościół rzymskokatolicki posiada dziś w Polsce nadmierne przywileje uzyskane w skutek prowadzonej przez wieki przez Watykan ekspansywnej polityki uzależniania od siebie kolejnych narodów Europy. Są to więc przede wszystkim przywileje zdecydowanie zaszłe, historyczne, niewspółmierne do faktycznej wartości wnoszonej dzisiaj przez ten Kościół dla Polaków, nie znajdujące już obecnie żadnego uzasadnienia - ani religijnego, ani ekonomicznego, ani społecznego.
   Sumarycznie wroga polskiemu wolnemu i nowoczesnemu państwu i społeczeństwu dominacja ideologiczno-religijna oraz również polityczna, odbywa się poprzez reprezentujący obce państwo - Watykan - i tym samym obce interesy, Kościół rzymskokatolicki. Problem jest systemowy i jedynie systemowa świadomość oraz takież rozwiązania są w stanie skutecznie ten stan rzeczy zmienić. Bez zmian systemowych, oddających Polsce i Polakom niezależność i niepodległość światopoglądową (holistyczną, ogólnoludzką, uniwersalną), prawdziwa demokracja w Polsce jest czystą fikcją, bowiem każda partia polityczna chcąc rządzić, musi oddawać znaczną część suwerenności Polski i Polaków Watykanowi.

     Tadeusz Kościuszko, wielki bojownik o wolność i sprawiedliwość świata, tak w 1815r. pisał na temat Kościoła rzymskokatolickiego: " (...) Każde wydzielone ciało w narodzie będzie mieć zawsze swój własny interes, przeciwny do interesu państwa, bądź będzie występować przeciwko działaniom rządu (...). Nie można mieć nadziei, że zmieni się ich zachowanie, gdyż w podstawowym ich interesie leży mamienie ludu kłamstwami, strachem przed piekłem, dziwacznymi dogmatami oraz abstrakcyjnymi i niezrozumiałymi ideami teologicznymi. Księża zawsze będą wykorzystywać ignorancję i przesądy ludu oraz posługiwać się (...) religią jako maską przykrywającą ich hipokryzję i niecne uczynki. Ale w końcu jaki jest tego rezultat? - Lud nie wierzy już w nic, jak, np. we Francji, gdzie chłopi nie znają ani obyczajności, ani religii, są bardzo ciemni, chytrzy i niegodziwi. Widzieliśmy rządy despotyczne, które używały zasłony religii w przekonaniu, że to będzie najmocniejsza podpora ich władzy, wyposażano więc księży w największe możliwe bogactwa kosztem nędzy ludu, nadawano im najbardziej oburzające przywileje aż po miejsce u tronu; jednym słowem, tak mnożono przywileje, dobra i bogactwa duchownych, że połowa narodu cierpiała i jęczała z biedy, podczas gdy oni, nie robiąc nic, opływali we wszelkie dostatki. Kiedy znane są teraz zgubne skutki tego błędu [Wielka Rewolucja Francuska, tłum.], wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu niż pozwolić im upaść i upodlić się".

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


w Polsce:

 • Należy zaprzestać finansowania składek zdrowotnych, społecznych i rentowych osób duchownych z budżetu państwa (dotyczy to wszystkich religii i kościołów w Polsce).

   Obecnie państwo polskie finansuje 80% wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe, oraz 100% wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne polskiego kleru, a także 100% wszystkich składek na ubezpieczenie misjonarzy i osób pozostających w zakonach klauzurowych. Odbywa się to wciąż w ramach Funduszu Kościelnego (1950r), mającego zrekompensować Kościołowi rzymskokatolickiemu stratę za zajęte przez państwo, po II wojnie światowej, kościelne majątki. Od utworzenia tego Funduszu mija już jednak 70 (!) lat, lecz Kościół ten, reprezentujący faktycznie obce Państwo - Watykan - wciąż wyciąga rękę spragnioną polskich pieniędzy.
   Powyższe działanie państwa polskiego jest dzisiaj wyjątkowo nieetyczne względem całości społeczeństwa polskiego i niczym nie uzasadnione. Polska jest wciąż krajem stosunkowo biednym i Polaków nie stać na takie rozdawnictwo pieniędzy wyłącznie z "ideologiczno-religijnego automatu".
    Państwo polskie - wyłącznie ze wspólnych podatków i majątku Polaków - spłaciło już z olbrzymią nawiązką Kościołowi rzymskokatolickiemu odszkodowanie za odebrany po wojnie majątek.
   Posiadany obecnie przez Kościół rzymskokatolicki w Polsce majątek, w postaci, np. nieruchomości i ziemi, jest w stanie przynosić tej organizacji ogromny dochód i nie zachodzi żadna potrzeba dalszego dofinansowywania tej organizacji z budżetu państwa. Dofinansowanie może nadal jednak obejmować dopłaty w ramach prowadzonej przez kościoły działalności charytatywno-opiekuńczej oraz inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych. Budżet państwa może również dofinansowywać remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej - stanowiące wspólną, społeczną wartość naszego dziedzictwa kulturowego.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


w Polsce:

 • Należy zaprzestać finansowania nauczania jakichkolwiek religii i ideologii religijnych ze środków publicznych oraz wycofać nauczanie religii ze szkół publicznych.

   Należy całkowicie zaprzestać finansowania nauczania religii ze środków publicznych oraz wycofać nauczanie religii ze szkół publicznych, jako jawnie niesprawiedliwego i krzywdzącego dzieci, nie tylko te należące do wszelkich mniejszości religijnych, czy pochodzące z rodzin "niewierzących" i ateistów, ale również dzieci pochodzące z rodzin katolickich.
   Problem jest podwójny, bowiem państwo z podatków wszystkich obywateli nie tylko subwencjonuje Kościół rzymskokatolicki, wypłacając wynagrodzenia księżom i namaszczanym przez biskupów katechetom, ale również świeckie państwo polskie pozwala na głębokie krzywdzenie dzieci poprzez umożliwianie Kościołowi katolickiemu zakażanie bezbronnych i nieświadomych niczego dziecięcych umysłów, kompletnie odrealnionymi od rzeczywistości świata - subiektywnymi, archaicznymi i wyjątkowo naiwnymi - "prawdami" swojej religii. Zabiera się maluchom 6-, 7-, 8-, 9-letnim niemal 10% czasu szkolnej edukacji na naukę katolickich, zinfantylizowanych dla ich potrzeb religijnych bajań. Tymczasem przecież wartości uniwersalne świata człowieka są już w sposób oczywisty zdefiniowane oraz w każdej społeczności świata Zachodu powszechnie dzisiaj znane i pielęgnowane. "Dobro", "zło", potrzeba współpracy, przyjaźni czy pomagania potrzebującym absolutnie nie potrzebują w szkole publicznej, za wspólne pieniądze podatników, "owijania ich w sreberka" religijnego kiczu, niewiedzy czy zabobonu. Nauczanie religii - tak, ale wyłącznie dla chętnych, i wyłącznie poza szkołą publiczną.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


w Polsce i Europie:

 • Należy przeciwdziałać tzw. "pedofilii duchowej", czyli manipulacji religijno-ideologiczno-mentalno-duchowej małych dzieci, poprzez zakazanie zorganizowanego nauczania religii i ideologii religijnych dzieci poniżej 12 roku życia.

   Nauczanie małych dzieci religii zawsze miało i ma na celu jedynie uzależnienie od swojej Organizacji religijnej nowych pokoleń społeczności/społeczeństwa. Tu nie chodzi o głoszenie "prawdy o Bogu", bo tego niełatwego zagadnienia można przecież znacznie bardziej wartościowo nauczać ludzi świadomych, a nie malutkie dzieci. Tu chodzi jedynie o hurtowe przygotowanie sobie kolejnych rzesz wyznawców, mających zapewnić dostatnie istnienie Organizacji i wpływy polityczne, czyli władzę. Dotyczy to zarówno chrześcijaństwa, w tym Kościoła rzymskokatolickiego, innych religii, jak i przede wszystkim obecnie islamu.

   Pedofilia to nie tylko fizyczne obcowanie z dzieckiem, ale to również skażanie przez dorosłych umysłu małego dziecka dowolną ideologią w celu i z zamiarem wykorzystania tego dziecka.

   Zorganizowane nauczanie religii małych dzieci jest działaniem ewidentnie psychomanipulacyjnym, moralnie odrażającym, jest działaniem paraprzestępczym. Dlatego zdecydowanie należy zabronić tego procederu.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


w Polsce:

 • Należy stworzyć prosty i powszechnie dostępny mechanizm tak zwanego "wypisania się" z Kościoła rzymskokatolickiego dla osób, które nie poczuwają się do bycia członkami tego kościoła - a zostały "członkami" wbrew swojej woli, poprzez rytuał chrztu.

   Wpisywanie do rejestrów kościoła rzymskokatolickiego następuje w momencie rytuału chrztu, a dokonywane jest najczęściej na nieświadomym niczego dziecku, noworodku. Samo przeprowadzanie tego symbolicznego rytuału, wynikające z woli rodziców dziecka, jest dopuszczalne, natomiast nie jest dopuszczalne wykorzystywanie rejestru osób ochrzczonych do "potwierdzania" liczby wyznawców religii rzymskokatolickiej (czy innej) w Polsce. Problem jest istotny, ponieważ dotychczasowa praktyka fałszuje faktyczny obraz struktury religijności Polaków. Na podstawie statystyk opartych na fakcie ochrzczenia niemowląt, Watykan domaga się następnie powszechnego dofinansowywania oraz uprzywilejowanego wspierania jego struktur (Kościoła) w Polsce, powołując się przewrotnie na polskie prawo - na zawartą przez Watykan z państwem polskim, umowę Konkordatu.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ
PRZECIWDZIAŁANIE ISLAMIZACJI EUROPY


w Polsce i Europie:

 • Należy szybko, zdecydowanie i bezwzględnie ograniczyć dopływ do Europy imigrantów muzułmańskich jako statystycznie systemowo wrogich Europejczykom i ich wartościom, i nie mających - zgodnie z wyznawaną przez siebie religią - najmniejszego zamiaru się z Europejczykami asymilować.

   Obecnie Niemcy, chcący przyjąć zgodnie ze swoim narodowym, cichym planem, do 2050r. 15 milionów imigrantów, swoim nie przemyślanym odpowiednio działaniem, występują przeciwko naturalnemu środowisku istnienia innych narodów Europy. Problem dotyczy nie imigrantów jako takich, bo bez nich Europa się nie obejdzie, ale wyłącznie imigrantów wyznających religię islamu - imigrantów systemowo wrogo nastawionych do Europejczyków.
   Dzięki religijno-kulturowej przyczynie wysokiej dzietności imigrantów muzułmańskich, za kilkadziesiąt lat bardzo liczne pokolenia nowych mieszkańców Europy będą "całkowicie zgodnie z prawem europejskim, bo demokratycznie" narzucały pozostałym, rdzennym mieszkańcom Europy swój światopogląd i swoje "wartości europejskie". Tyle, że będzie to już wyłącznie światopogląd i wartości islamu - światopogląd wyjątkowo ograniczony i naiwny, a wartości w swoim źródle - zdecydowanie wrogie całemu światu nieislamskiemu. Będą to więc wartości całkowicie rozbieżne z tymi, którymi Unia Europejska przyciągała narody przystępujące do Unii.

   Dlatego niestety - promowane przez Niemcy i ich sprzymierzeńców w tej kwestii - przyjmowanie do Europy olbrzymich rzesz imigrantów muzułmańskich bez względu na kierunek i powód, dla którego przybywają, jest sianiem kolejnej tragicznej wojny w Europie! Wojny najpierw o podłożu ideologiczno-kulturowym, a za trzy-cztery pokolenia, wojny czysto religijnej. Stąd nasze europejskie, zdecydowane: NIE! Nie chcemy powtórek historii.

   Ruch My Europejczycy!/ Partia Jedności Europy nigdy nie jest i nigdy nie będzie przeciwny muzułmanom jako ludziom, w rozumieniu: statystycznie normalnych istot ludzkich. Jest jednak zdecydowanie przeciwny rozpowszechnianiu religii islamu na terenie Europy. Bez względu na to co sami muzułmanie o swojej religii w swoim gronie sądzą i jak ją światu zewnętrznemu reklamują, islam jest religią/ideologią systemowo zdecydowanie wrogą i niebezpieczną dla całej nieislamskiej populacji świata, czyli obecnie dla 77% mieszkańców Ziemi!

   Islam jako "religia pokoju" jest zalecana przez proroka Mahometa wyłącznie dla narodu wyznawców Allacha, ale już absolutnie nie w stosunku do pozostałych mieszkańców Ziemi. W stosunku do niemuzułmanów - tak religia ta została programowo skonstruowana - islam ma być już religią jedynie: pychy, wyniosłości, wrogości, nieufności, poniżania, walki, wojny, religią narzucania innym swoich, wyrwanych z kontekstu istnienia całego gatunku ludzkiego, 1400 lat temu, religijnych zasad, nakazów i zakazów. (I ma to się odbywać tak długo, aż cały świat stanie się wyłącznie muzułmański, aż z bojaźnią uwierzy w Allacha - czyli w słowa Mahometa). Dlatego też statystyczny wyznawca religii islamu, a już tym bardziej wyznawca fundamentalny, fanatyczny, przestaje być normalną, typową istotą ludzką, posiadającą empatię, istotą wrażliwą na krzywdę innych ludzi bez względu na wyznawaną przez nich religię, pochodzenie, płeć, itd., a staje się posłuszną i wrogą dla świata pozaislamskiego, ofiarą prowadzonej na nim od dziecka, silnej religijno-ideologicznej manipulacji.
   Oczywiście, w islamie, jako religii dziś niejednorodnej, są odłamy interpretujące nakazy Mahometa w sposób nie dosłowny - pragnące pokojowego współistnienia z innymi i traktujące cały świat w kategorii dzieła miłości Boskiej. Tym bardziej są również obecne w islamie jednostki ludzkie pragnące normalnego życia, a nie istnienia w zabobonnym, naiwnym religijnym kieracie. Niestety jednak - ze szkodą dla samych muzułmanów - nie jest wykonalne proste i jednoznaczne wydzielenie ich z islamu w urzędzie imigracyjnym i urzędowe stwierdzenie: "ty jesteś już dla wspólnego świata dobry, ale ty jeszcze nie".
   Islamu nie da się zmienić, bo w VII wieku został fundamentalnie zdefiniowany przez Mahometa w Koranie z zastrzeżeniem, że jest to przekaz Boga Allacha dla świata ostateczny. Dlatego też islam można jedynie: albo odrzucić w całości, albo pozostawić go samego sobie, aby za jakiś czas sam zaczął obumierać, tak jak niedawno chrześcijaństwo - ale można to uczynić wyłącznie tam, gdzie nie szkodzi on istnieniu pozostałych członków naszej ziemskiej wspólnoty. Innej drogi nie ma. Wkładanie jednak "kija w mrowisko" próbując łączyć wykluczające się obecnie kultury i tradycje, zawsze będzie jedynie podsycać konflikty i wzmacniać wrogie sobie ideologie religijne, powodując rozbicie Europy na ponownie wrogie sobie państwa i narody.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ
ZWIĘKSZENIE DZIETNOŚCI EUROPEJCZYKÓW


w Polsce i Europie:

 • Europa musi rozwiązać problem spadku populacji przede wszystkim poprzez zwiększenie dzietności swoich obecnych obywateli. Nie poprzez przyjmowanie "bez ograniczeń" kolejnych imigrantów niosących ze sobą kulturę, tradycję czy religię nie będącą w stanie koegzystować z kulturą i tradycją krajów gospodarzy, ale poprzez przywrócenie naturalnej radości posiadania dzieci, potomstwa i budowania w oparciu o wartości naturalne sensu swojego istnienia.

   Wymagane jest nie tylko systemowe szerokie wsparcie finansowo-socjalne młodych Europejczyków w chęci posiadania przez nich licznego potomstwa - ale przede wszystkim wsparcie filozoficzne.
   W młodych obywatelach starej Unii Europejskiej należy od ich najmłodszych lat zacząć systemowo kształtować "modę" na posiadanie dzieci. Dziecko nie może być traktowane jako "zło konieczne" czy "skarbonka bez dna", ale jako cudowny i nie zastępowalny niczym innym dar Stwórcy/Natury, nadający ludzkiemu istnieniu wyjątkową wartość dodaną. Należy szeroko wspierać tradycyjny model rodziny, w którym posiadanie licznego potomstwa jest jedyną szansą na przetrwanie wyznawanych przez siebie wartości.
   Ruch My, Europejczycy!/ Partia Jedności Europy traktuje zwiększanie dzietności jako patriotyczny obowiązek tak każdego Polaka, jak i każdego Europejczyka. Prawdziwy patriotyzm nie polega na ksenofobicznym negowaniu innych, na chęci walki z wartościami "zewnętrznymi", z multikulturowością, z innością seksualną, na odpalaniu rac na pochodach czy meczach, na paleniu flag, wieszaniu kukieł czy na obrzucaniu się kamieniami - to jest wyłącznie naganna infantylna niedojrzałość. Patriotyzm polega przede wszystkim na zapewnieniu swojemu społeczeństwu możliwości przetrwania i rozwoju. A nie da się przetrwać i rozwijać bez posiadania odpowiedniej liczby dzieci.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


w Polsce:

 • Należy uruchomić szeroki program społeczno-gospodarczy budowy i obsługi żłobków i przedszkoli. Każdy rodzic musi mieć zagwarantowaną w jego okolicy zamieszkania możliwość przyjęcia i darmowego uczęszczania jego dziecka do żłobka, a następnie do przedszkola.


w Polsce:

 • Należy wycofać się z programu wspierania rodzin posiadających wyłącznie jedno dziecko, a wymiernie wspierać rodziny chcące posiadać więcej potomstwa.

   Aby osiągnąć poziom zastępowalności pokoleniowej, konieczny jest wskaźnik dzietności rodzin na poziomie powyżej 2,3. Oznacza to, że każda statystyczna rodzina powinna posiadać nie jedno dziecko, a pomiędzy 2-3 dzieci.
   Wprowadzenie pomysłu dotowania rodzin z jednym dzieckiem kwotą 500 zł miesięcznie w lipcu 2019 (3 miesiące przed wyborami do Parlamentu RP) było efektem wyłącznie PIS-owskiej chłodnej kalkulacji przedwyborczej (kupczenie okołowyborcze). Nie miało i nie ma ono zupełnie nic wspólnego z długoterminowym interesem Polski i Polaków, będąc nie tylko czystym rozdawnictwem przez PIS wspólnych pieniędzy publicznych, ale będąc sumarycznie działaniem nieodpowiedzialnym, wręcz moralnie nagannym.
   Comiesięczne dotowanie kwotą 500 zł rodzin z jednym dzieckiem w sposób niebezpieczny obciążać bowiem będzie budżet państwa nie przynosząc żadnych wymiernych rezultatów oprócz zwiększenia konsumpcji. Mało która z opcji politycznych podczas wielu kolejnych cykli wyborczych zdecyduje się odebrać Polakom tego PIS-owskiego "słodkiego lizaka 2019", co stanowi ogromne zagrożenie dla przyszłych pokoleń Polaków (zadłużanie się państwa w celu równoważenia deficytu budżetowego). W okresach prosperity gospodarczej należy budować nadwyżkę salda budżetu na czas nieuchronnego spowolnienia gospodarczego, a nie prowadzić nieetyczne, nieodpowiedzialne rozdawnictwo jak wskazano wyżej - wspólnych pieniędzy publicznych.

   My, Europejczycy!/ Partia Jedności Europy zamierza wspierać osoby/ rodziny o niższym poziomie życia, w tym również rodziny posiadające jedno dziecko, poprzez systemowe obniżenie stawek podatku dochodowego PIT, a tam gdzie będzie to konieczne, poprzez "punktowe" wspieranie socjalne osób wymagających wsparcia.

   Z kolei dla rodzin wielodzietnych proponujemy wsparcie miesięczne w wysokości (odnosząc do kwot obecnego poziomu wsparcia):
 • rodzina z dwójką dzieci: po 500 zł na każde dziecko (1000 zł na rodzinę);
 • rodzina z trójką dzieci: po 600 zł na każde dziecko (1800 zł na rodzinę);
 • rodzina z czwórką dzieci: po 700 zł na każde dziecko (2800 zł na rodzinę);
 • rodzina z piątką dzieci: po 700 zł na każde dziecko (3500 zł na rodzinę);
 • każde kolejne dziecko: 0zł.
   Warunkiem stałego uzyskiwania powyższego wsparcia powinno być posiadanie przez rodziców zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1 etatu na rodzinę (np. jeden rodzic pełny etat lub dwoje rodziców po pół etatu) lub posiadanie innego stałego źródła dochodów w wysokości nie niższej niż ustawowe wynagrodzenie minimalne. Chodzi o minimalizację nadużyć systemu przez tak zwane "rodziny patologiczne", nastawione wyłącznie roszczeniowo. Górny limit dochodu rodziny umożliwiający otrzymywanie w/w wsparcia, to 4-krotność średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce, osiągnięty przez rodzinę w roku poprzednim.
   Powyższy system wsparcia powinien być gwarantowany przez państwo polskie w danej wysokości (corocznie waloryzowanej) w okresach 10-letnich. Wszelkie zmiany na kolejny okres powinny być wprowadzane z 3-letnim wyprzedzeniem.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ
KAPITALIZM I GOSPODARKA, A RODZINA


w Polsce i Europie:

 • Należy wspierać tradycyjny model rodziny, w którym rodzice posiadając kilkoro dzieci, mają czas i środki na ich wychowanie. Jedynie odpowiednia dzietność każdego społeczeństwa wsparta szczególną opieką państwa, jest w stanie zapewnić przetrwanie tego społeczeństwa i narodu, w tym również sumarycznie przetrwanie wolnej, bezpiecznej i światłej Europy.

   Ruch My, Europejczycy! oraz Partia Jedności Europy promuje gospodarkę rynkową nakierowaną na zrównoważony rozwój ekonomiczno-społeczny. Jesteśmy przeciwni całkowicie wolnej gospodarce kapitalistycznej, w której to wyłącznie kapitał i bezwzględna chęć zysku jego posiadaczy nadaje bieg gospodarce, powodując następnie powstawanie rozległych szkód społecznych, w tym rozbijanie naturalnych wartości społecznych i systematyczne spychanie coraz większej części społeczeństwa poniżej marginesu ubóstwa.
   Typowy system kapitalistyczny tworzy z ludzi współczesnych niewolników pieniądza (konieczność utrzymania się), niewolników chęci posiadania (materializm) oraz niewolników długu (konsumpcjonizm), burząc naturalne środowisko społeczne istnienia człowieka. Kapitalistyczne zwiększanie wydajności pracy - pasożytniczy, pionowy drenaż energii społecznej - zmusza dzisiaj obydwojga rodziców do pełnoetatowej pracy najemnej w celu zabezpieczenia egzystencji rodziny. Niszczy to naturalne wartości świata człowieka - siłę podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina i posiadanie przez nią odpowiedniej dla potrzeby zachowania gatunku liczby potomstwa.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


w Polsce i Europie:

 • Należy wspierać powstawanie lokalnych, poziomych struktur własności: wspólnot i spółdzielni, w celu umożliwienia wzbogacania się szerszych niż obecnie rzesz społeczeństw.

   Należy uaktualnić ramy prawne dla powszechnego powstania formy działalności gospodarczej w postaci wspólnot i spółdzielni grupujących drobnych przedsiębiorców i drobnych inwestorów indywidualnych, wspólnie, rodzinnie chcących pracować dla wspólnych celów gospodarczych. Należy stworzyć dla tych struktur odpowiednie ulgi podatkowe jako zachętę do ich zawiązywania. Należy pomóc systemowo tym strukturom w postaci centralnego wsparcia sektorowego (dostęp do szkoleń, technologii, kredytów, pozafinansowe wsparcie zbytu, itp.).

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


w Polsce i Europie:

 • Należy dążyć do uzyskiwania przez społeczeństwa większego udziału w profitach działalności biznesów prowadzonych na obszarze istnienia/życia tych społeczeństw, poprzez zwiększenie opodatkowania obrotu gospodarczego dokonywanego na tym obszarze. Należy wymuszać płacenie podatków w miejscu rzeczywistego wykonywania działalności biznesowej, kosztem podatków dochodowych płaconych (lub nie) w zupełnie innym miejscu kraju, kontynentu czy świata.


w Polsce:

 • Proponujemy obok podatków głównych PIT, VAT i CIT, wprowadzenie dla rejestrowanej działalności biznesowej dodatkowo podatku obrotowego, przeznaczonego wyłącznie dla samorządów lokalnych.

   Podatek obrotowy ma być płatny (kierowany) nie w miejscu zarejestrowania firmy, a w miejscu faktycznego wykonywania działalności biznesowej. Proponowana wysokość podatku płatnego od całkowitego obrotu firmy wynosi: 0,9% obrotu dla działalności handlowej, 1,8% obrotu dla działalności produkcyjnej oraz 2,7% obrotu dla działalności usługowej. Samorządy mogą czasowo zwolnić większych inwestorów z płatności tego podatku.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


w Polsce:

 • Proponujemy zmianę stawek podatku dochodowego (PIT), obniżając stawkę dla osób uzyskujących dochód niższy, kosztem podniesienia stawek dla osób uzyskujących dochód wyższy.

   Proponowane zmiany wynikają z konieczności solidarności społecznej (prawo każdej jednostki do godności istnienia), czyli również z konieczności przeciwdziałania skutkom ekstremalnych różnic w stanie posiadania materialnego najbogatszych i najbiedniejszych. Istotne jest to, że wraz ze zmianą stawek podatku dochodowego idzie w parze również uproszczenie systemu podatkowego wraz z likwidacją dużej części zwolnień i odliczeń.
   Podatek dochodowy w poniższej stawce płacony jest od zsumowanych wszystkich dochodów podatnika osiągniętych w roku podatkowym - zarówno z tytułu świadczenia pracy, jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczeń społecznych, jak i ze wszystkich pozostałych tytułów: najmu, dzierżawy, dywidend, kapitałów pieniężnych, praw majątkowych, dochodów ze zbycia papierów wartościowych czy pochodnych instrumentów finansowych, a także dochodów ze zbycia nieruchomości i praw pokrewnych. (Z tytułu sprzedaży nieruchomości, niektórych ruchomości oraz zorganizowanych jednostek biznesowych możliwe są stawki szczególne). Przy chęci przeniesienia zorganizowanego biznesu za granicę, wymagane jest jednorazowe zapłacenie podatku wyjścia w odpowiedniej wysokości względem wartości firmy. W sytuacji, gdy właściciel zagraniczny wyprowadza z Polski zarobione w Polsce środki, również zobowiązany jest zapłacić wymagany podatek dochodowy, choć niezbędne będzie uwzględnienie jego rezydencji podatkowej oraz odpowiednich umów międzynarodowych.
   Niniejsza propozycja wymaga szczegółowego dopracowania pod każdym względem - na tym etapie istotna jest jedynie zasada ogólna - że podatki dla większości osób ulegają obniżeniu, a bilansowane jest to zwiększeniem podatków płaconych przez osoby osiągające wyższe dochody łączne. Służyć ma to nie tylko bardziej sprawiedliwemu społecznie podziałowi obciążeń podatkowych, ale również szybszemu budowaniu klasy średniej.

   Proponowane stawki podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą:GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


w Polsce i Europie:

 • Należy dążyć do stopniowego zmniejszania podstawowego wymiaru czasu pracy dla pracowników najemnych na terenie całej Unii Europejskiej. Postulujemy wprowadzenie na terenie całej UE w ciągu kolejnych 21 lat, wymiaru pracy optymalnego dla pracownika - w wysokości 32 godzin tygodniowo.

   Skracanie czasu pracy odbywać się powinno w wymiarze 1 godzina tygodniowo co 3 lata, poprzez odejmowanie kolejno z piątku godzin pracy: 8, 7, 6, 5, a następnie odejmowanie po 1 godzinie czasu pracy w kolejnych dniach (czwartek, środa, wtorek, poniedziałek). Docelowy postulowany przez nas tygodniowy rozkład pracy to: 4 dni x 7 godzin + 1 dzień (piątek) x 4 godziny.
   Pracownik najemny, jako najsłabsze ogniwo łańcucha zależności finansowo-ekonomicznej współczesnego świata kapitalistycznego, powinien więcej czasu poświęcać swojej rodzinie i dzieciom oraz swoim radościom życia wartościowo wykorzystując niepowtarzalne i wyjątkowe ziemskie istnienie otrzymane od Stwórcy/ Natury. Nie powinien natomiast coraz ciężej pracować dla tak zwanego "wzrostu tempa rozwoju gospodarczego", służącego przede wszystkim właścicielom współczesnych "środków produkcji" silnie kumulujących potencjał finansowo-energetyczny wspólnej przestrzeni życia człowieka.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ
PRAWO I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

GÓRA STRONY

w Polsce i Europie:

 • Należy ograniczać struktury administracji publicznej do niezbędnego minimum, ograniczając wszystkie koszty ponoszone przez społeczeństwo na aparat państwa.


w Polsce i Europie:

 • Należy tworzyć jak najprostsze i przejrzyste prawo. Należy starać się ograniczać tworzenie nowych praw, a jeżeli stworzenie nowego prawa jest niezbędne, należy rezygnować z zapisów źle funkcjonujących innych praw dotychczasowych. Prawo musi istnieć dla obywateli, a nie obywatele dla prawa.


w Polsce i Europie:

 • Należy prowadzić ciągłą odpowiedzialną politykę fiskalną państwa. Nie wolno pozwalać na tworzenie nadmiernych deficytów budżetowych. Nie wolno żyć na coraz większy kredyt. Wydatki państwa muszą być pokrywane przede wszystkim z bieżących wpływów budżetu, a nie obciążać gigantycznym długiem publicznym kolejnych pokoleń.


w Polsce i Europie:

 • Należy rezygnować z nadmiernej ingerencji państwa w swobody obywateli, w tym dokonywanej poprzez inwigilację elektroniczną.


w Polsce i Europie:

 • Należy podnieść ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 60 km/h, a na obszarach, gdzie nie stanowi to zagrożenia, do 70 km/h. Równocześnie należy zaostrzyć kary za przekraczanie tych prędkości.

   Nie należy ograniczać "z automatu" prędkości samochodów w terenie zabudowanym do 50 km/h. Prędkość 50 km/h narzucona wszystkim na terenie rozległych miast jest pomysłem kuriozalnym. Efektem tego kuriozum jest to, że większość kierowców i tak nie przestrzega tego prawa, dostosowując prędkość do własnej oceny sytuacji na drodze, co tworzy znacznie więcej groźnych sytuacji. Do tego państwo uczy obywatela, że nie musi przestrzegać prawa, skoro sam uznaje go za kuriozalne.
   Standardowe ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym powinno wynosić 60 km/h, a tam, gdzie nie stanowi to zagrożenia, 70 km/h, natomiast punktowo należy ograniczać prędkość do 50 czy 40 km/h w miejscach faktycznie niebezpiecznych.
   Dodatkowo również, co najmniej w terenie zabudowanym, każde przejście dla pieszych powinno być wyposażone w świetlną sygnalizację ostrzegawczą dla kierowców (pulsujące światło żółte), a na ulicach jednokierunkowych o więcej niż jednym pasie ruchu, każde przejście dla pieszych powinno być wyposażone w sygnalizację świetlną (zielone światło dla pieszego na żądanie).

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI


w Polsce:

 • Reforma sądownictwa musi być przeprowadzana we współpracy ze środowiskiem sędziowskim, a nie przeciw niemu.


w Polsce i Europie:

 • Należy zmienić (zaostrzyć) prawo karne w stosunku do wszelkich przestępstw, szczególnie przestępstw pospolitych popełnianych w recydywie, obniżając równocześnie koszty utrzymania więźniów. To społeczeństwa powinny być szczególnie chronione przez swoje państwa przed groźnymi przestępcami, a nie przestępcy przed należną im społecznie karą.

   Należy zmienić prawo karne w stosunku do wszelkich przestępstw, szczególnie przestępstw pospolitych popełnianych w recydywie, w tym: chuligaństwa, wandalizmu, rozbojów, przestępstw przeciwko nietykalności cielesnej, mieniu, życiu, zdrowiu (w tym również nielegalnej produkcji i handlu substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia innych).
   Propozycja zmian prawa i podejścia do popełnianych przestępstw zawierają się w tak zwanym Nowym Kodeksie (patrz: Manifest Kościoła Radości Istnienia - wydanie książkowe pt. Świątynia Radości Istnienia). Ogólną zasadą zmian proponowanych w Nowym Kodeksie jest, że długość zasądzanej kary więzienia zostaje znacznie obniżona, natomiast zaostrzeniu ulega samo odbywanie kary (czyniąc z zasądzanej kary element wysokiej uciążliwości dla psychiki więźnia, mając go skutecznie zniechęcić go do ponownego łamania prawa). Odbywanie kary ma się odbywać całkowicie bez kontaktu z innymi osadzonymi, w niewielkich celach jednoosobowych, pozbawionych większości obecnie dostępnych wygód. Za przestępstwa popełniane w recydywie, skazany odbywa karę (bilans, bilans winy) o długości o jeden poziom wyższy od poprzedniego.
   Dopuszczalna jest kara śmierci (bilans ostateczny) - po zmianie przepisów europejskich - wyłącznie jednak za wielokrotną recydywę w popełnianiu przestępstw pospolitych. Żadne społeczeństwo nie ma obowiązku ponosić kosztów utrzymania za wszelką cenę przy życiu wielokrotnych, niebezpiecznych przestępców, którzy popełniając przestępstwo dokonują świadomego wyboru swojej drogi życia (recydywa).
   W sytuacji braku kary śmierci, w przypadkach najwyższych wyroków odbywanych w dotychczasowych warunkach osadzenia, na życzenie więźnia powinna być dostępna eutanazja.

     Nowy Kodeks: "(...) Kara za popełnione pierwsze przestępstwo jednostki powinna służyć do dania jej wyraźnego ostrzeżenia. Dlatego pierwsze przestępstwo powinno być karane (bilansowane) karą znacznie krótszą niż kolejne - bilans winy (kara więzienia) powinien wynosić: 3-90 dni za drobne przestępstwa, 3-18 miesięcy za przestępstwa średniej wagi, 1,5-4 lat za przestępstwa średnio ciężkiej wagi, 4-12 lat za przestępstwa najcięższe. Kolejne, świadome popełnienie dowolnego przestępstwa w okresie do 25 lat od zakończenia odbywania poprzedniego bilansu, traktowane powinno być jako recydywa i powinno być karane zastosowaniem poziomu kary o jeden wyższy niż za poprzednim razem. (Przestępca skazany poprzednio na, np. 30 dni bilansu, przy kolejnym popełnieniu czynu o tej samej wadze, podlega już karze nie 3-90 dni, a 3-18 miesięcy. Jeżeli z kolei popełni czyn zagrożony karą, np. 1,5-4 lat, z uwagi na pozostawanie w recydywie otrzymuje bilans o poziom wyższy, czyli 4-12 lat. Jeżeli zaś popełni czyn zagrożony karą 4-12 lat, otrzymuje co prawda wyrok z zakresu 4-12 lat, ale za to popełnienie kolejnego przestępstwa zagrożone jest już bilansem ostatecznym). (...) Bilans ostateczny powinien być brany pod uwagę jedynie w przypadku recydywy we wspomnianym zakresie przestępstw, poprzez świadome popełnienie jakiegokolwiek kolejnego przestępstwa (okres 25 lat), w sytuacji, jeżeli za poprzednio popełnione przestępstwo wymierzony był najwyższy już możliwy bilans więzienia, czyli 4-12 lat. Nie powinni podlegać mu w żadnym przypadku przestępcy, którzy popełnili jakiekolwiek przestępstwo, włącznie z zabójstwem, po raz pierwszy. W każdym przypadku należy dać im możliwość poprawy. Wyjątkiem powinny być przypadki jednoczesnego wielokrotnego zabójstwa popełnionego z zamiarem pozbawienia życia. W przypadku orzekania bilansu ostatecznego, każdy z popełnionych przez przestępcę czynów (wcześniejsze i ostatni) powinien być udowodniony na podstawie tzw. "twardych", nie budzących wątpliwości dowodów. Bilans ostateczny nie może być wymierzany na podstawie tzw. procesów poszlakowych. (Chodzi o wyeliminowanie możliwości wykonania bilansu ostatecznego {kary śmierci} "przez pomyłkę" - na osobach nie będących faktycznie winnymi zarzucanych im przestępstw). (...)"

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ
ZWIĄZKI PARTNERSKIE I ADOPCJA DZIECI PRZEZ PARY HOMOSEKSUALNE


w Polsce i Europie:

 • Wobec oczywistego, naturalnego prawa każdego człowieka do godności swojego istnienia, należy umożliwić w każdym kraju EU zawieranie związków partnerskich osób tej samej płci fizycznej, równe w prawach instytucji małżeństwa, za wyjątkiem możliwości adopcji dzieci.

   Każda istota ludzka ma niezbywalne prawo do decydowania o sobie i decydowania o sposobie przeżycia swojego życia danego mu nie przez państwo czy religie, a przez Boga/ Naturę. Oczywistym obowiązkiem państwa jest wspierać, a nie jest ograniczać obywateli w realizacji ich godnych, radosnych i spełnionych istnień. Państwo nie ma żadnego prawa odmawiać obywatelom ich podstawowych praw, w tym odmawiać możliwości ochrony prawnej związku dwóch osób - o ile istnieje takie zapotrzebowanie społeczne.

   Należy jednak stanowczo zaznaczyć, że Stwórca/ Natura nie umocował(a) rodziców homoseksualnych do możliwości zapłodnienia siebie oraz nie nadał(a) osobom homoseksualnym tak psychicznie, jak i fizycznie, rozdzielonych cech kobiety i mężczyzny.
   Wspólne więc posiadanie i wychowywanie przez parę homoseksualną dzieci jest konstrukcją zarówno nienaturalną i sztuczną, jak i przede wszystkim szkodliwą dla psychiki dziecka. Upośledzenie emocjonalne dziecka następuje po pierwsze, poprzez wychowywanie go w nienaturalnych dla potrzeb rozwoju gatunkowego warunkach (brak rozdzielonych cech męskich i żeńskich tych "rodziców"/opiekunów), a po drugie, poprzez reakcje otoczenia, w tym rówieśników tego dziecka, na posiadanie przez niego "nietypowych" mamy i taty.

   Prawo do godności osób LGBT powinno wszystkim nam leżeć na sercu, bo nie można pozwalać, by ktokolwiek musiał cierpieć w swoim życiu z powodu postreligijnej lub pseudoreligijnej ciemnoty i zacofania. Ale - bez urazy, środowiska LGBT - NIE MOŻNA jednak jednego oczywistego zła świata chcieć zwalczać kompletnym "przegięciem" w drugą stronę, godząc się na inne oczywiste zło - na wyrządzanie dzieciom emocjonalnego upośledzenia. Dziecko nie jest zabawką i nigdy nie może istnieć jako nienaturalny/sztuczny "prezent" dla siebie (swojego związku).

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


w Europie:

 • Należy pilnie zrewidować przepisy w krajach, które pozwalają na adopcje dzieci przez pary homoseksualne. Należy zakazać dalszych takich adopcji, chyba że zostanie jednoznacznie naukowo wykazane, że adopcje te nie mają żadnego negatywnego wpływu na psychikę dzieci adoptowanych.
POZOSTAŁE SYSTEMOWE ZAGADNIENIA EUROPEJSKIE


 • Należy dążyć do silniejszej integracji krajów Unii Europejskiej na wszystkich poziomach przy równoczesnym prawie do zachowania trzonu tożsamości poszczególnych społeczeństw. Integracja jest, na dłuższą metę, jedyną możliwością zachowania w Europie trwałego pokoju.

   Integracja europejska, możliwe, że renegocjowana, musi odbywać się z poszanowaniem prawa poszczególnych krajów do samostanowienia - w dłuższych niż dotąd okresach przejściowych - w zakresie istotnych dla poszczególnych społeczeństw sfer oraz lokalnych wartości.
   Istnieje obecnie silne dla krajów całej Europy zagrożenie ze strony dzisiejszego "caratu" Rosji, dążącego do skłócania oraz następnie do rozgrywania i dominowania poszczególnych, słabych osobno państw europejskich. Odbywa się to przede wszystkim przy pomocy silnie rozbudowanego aparatu rosyjskich służb specjalnych kontrolujących wiele sfer europejskiej gospodarki i polityki. Również ostatni, trwający nadal w EU kryzys migracyjny wywołany jest planową polityką Rosji, która dla realizacji swoich celów, z odpowiednim zamysłem zaangażowała się w wojnę w Syrii.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


 • Należy dążyć do posiadania przez EU wspólnej polityki zagranicznej co najmniej w zakresie zagadnień najistotniejszych dla bezpieczeństwa EU.


 • Należy dążyć do posiadania przez EU wspólnej, silnej i mobilnej armii, będącej w stanie skutecznie rozwiązywać problemy i eliminować zagrożenia dla regionu, oraz im również zapobiegać w obszarze poza granicami EU.

   Europa nie może nadal bazować przede wszystkim na potędze militarnej USA, jako nie dającej nieograniczonej i wiecznej gwarancji ochrony. Wydatki krajów EU na zapewnienie bezpieczeństwa militarnego swojego oraz całego obszaru EU powinny przez kilka najbliższych dekad wynosić w granicach 2,5-2,8% ich PKB. Biorąc pod uwagę obecną globalizację świata i nieuchronną nieodległą walkę o dominację globalnych graczy (USA, Chiny, Rosja) zdecydowanie nie nadszedł jeszcze czas na globalne rozbrojenie.
   Wokół obszaru Unii, szczególnie od strony południowej, powinna istnieć buforowa strefa bezpieczeństwa będąca pod kontrolą UE co najmniej militarną. Nie może być ponownie tak, że wskutek wrogiej dla Unii polityki innych państw, w każdym momencie intencjonalnie może zostać przerwana "tama kilku słupków granicznych" i niekontrolowany przez UE potok uchodźców zmieszanych w 90% z imigrantami ekonomicznymi wleje się na obszar krajów Unii.
   Uchodźcom wojennym trzeba pomagać, ale czynić to głównie należy w wyznaczonych do tego strefach zewnętrznych. Przede wszystkim jednak, poprzez odpowiednie prowadzenie skutecznej wspólnej europejskiej polityki zagranicznej wspartej adekwatnym zapleczem militarnym, należy uchodźcom pomagać systemowo w ich trwale bezpiecznym powrocie na ziemie ich przodków.

    Europa w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat uczyniła to, czego jeszcze nikt inny na świecie nie dokonał na taką skalę - zjednoczyła się. Mimo, że proces jednoczenia jest nadal w toku, to i tak przynosi wszystkim zjednoczonym Europejczykom mnóstwo korzyści - przede wszystkim dając nam bezcenne bezpieczeństwo i brak wojen.
   Europa ma więc do zaoferowania światu wiele. Jeżeli nasi sąsiedzi nie potrafią sobie radzić ze swoimi problemami, dajmy im NASZĄ demokrację! Mimo, że będzie to wówczas demokracja na NASZYCH warunkach, zwykli ludzie na pewno ostatecznie nam podziękują. Bądźmy dumni z naszych europejskich osiągnięć, bo służą one człowiekowi, nam wszystkim. Służą całej ludzkości!

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


 • Należy utworzyć, jako element współpracy i pomocy międzynarodowej, europejski fundusz wspierania krajów postkolonialnych, słabo rozwiniętych i rozwijających się.

   Mieszkańcy Europy Zachodniej, a szczególnie krajów kolonizatorów, powinni pamiętać, że ich dzisiejszy dobrobyt ma źródło również w długiej, rabunkowej eksploatacji swoich kolonii. To właśnie między innymi z powodu byłego kolonializmu Europa jest dziś zalewana obywatelami biednych, postkolonialnych krajów: muzułmańskimi mieszkańcami Afryki Północnej (kolonie francuskie, włoskie), muzułmańskimi mieszkańcami Azji (kolonie brytyjskie) i mieszkańcami Afryki Subsaharyjskiej (kolonie brytyjskie, francuskie, portugalskie, niemieckie, belgijskie, hiszpańskie, holenderskie czy nawet w pewnym okresie duńskie i szwedzkie).

   W funduszu - o budżecie rocznym minimum 5 mld Euro - wkład poszczególnych krajów członkowskich powinien być uzależniony od skali ich historycznego kolonializmu. Fundusz powinien udzielać rządom krajów postkolonialnych wsparcia (częściowo bezzwrotnego, a częściowo w formie zwrotnych, lecz nieoprocentowanych pożyczek) przeznaczanego wyłącznie na strategiczne inwestycje długookresowe (infrastruktura centralna, terenowa oraz edukacja). Wypłaty środków funduszu powinny być ściśle uzależnione od poziomu demokracji oraz jakości demokracji, mierzonej poziomem bezpieczeństwa wewnętrznego, a także od poziomu korupcji w tych krajach.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


 • Należy całkowicie zrezygnować w perspektywie min. 50 lat z pomysłu przyjmowania do EU Turcji oraz muzułmańskich krajów bałkańskich.

   Turcja, co pokazują również ostatnie lata, nie będzie w stanie przez długie dekady dołączyć do europejskiego systemu wartości, przeciwstawiając mu zamkniętą islamską religię, tradycję społeczną oraz kulturę. To samo dotyczy muzułmańskich krajów bałkańskich - Albanii i Bośni i Hercegowiny - oraz częściowo Północnej Macedonii i Czarnogóry.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ
POZOSTAŁE PUNKTY PROGRAMU:
IN VITRO

GÓRA STRONY

w Polsce i Europie:

 • Należy w Polsce i całej EU dofinansowywać zabieg zapłodnienia pozaustrojowego in vitro jako metodę umożliwiającą uzyskanie potomstwa przez pary, które mają problem z naturalnym uzyskaniem potomstwa (zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia).
ABORCJA


w Polsce i Europie:

 • Obowiązujący obecnie w Polsce stan prawny dotyczący aborcji jest społecznie optymalny i nie należy go zmieniać. Należy dążyć do wprowadzenia podobnych regulacji prawnych w całej Unii Europejskiej.

   Dziecko przebywające w łonie matki czasowo, najpierw w formie zarodka, a następnie płodu, musi podlegać ochronie prawnej na równi z innymi członkami społeczeństwa. Nienarodzone dziecko może zostać zabite wyłącznie wtedy, kiedy indywidualny i społeczny interes ochrony matki przewyższa indywidualny i społeczny interes ochrony tego dziecka, czyli: w przypadku zaistnienia ciąży w wyniku przestępstwa gwałtu, jeżeli kobieta zdecydowanie chce się aborcji poddać, w przypadkach gdy ciąża stanowi niebezpieczeństwo dla jej zdrowia lub życia oraz dodatkowo w sytuacji, kiedy badania prenatalne płodu wykażą jego nieuleczalną chorobę (zgodnie z obowiązującymi kwalifikacjami medycznymi).
   Wszelkie działania prowadzone na zapłodnionej komórce jajowej (czy to w organiźmie kobiety, czy poza organizmem) do końca pierwszego tygodnia ciąży, czyli do włącznie 7 dnia od dnia zapłodnienia (zagnieżdżenie się zarodka w macicy), nie stanowią ingerencji w prawa mającego się narodzić dziecka i są dopuszczalne. Z kolei wszelkie aborcje dokonywane po tym terminie, w tym tak zwane "turystyczne wyjazdy aborcyjne" są przestępstwem wobec nadrzędnego prawa naturalnego i powinny być karane jako przestępstwo zarówno przeciw oczekującemu na narodziny dziecku, jak i również społeczeństwu, któremu odbiera się nowego obywatela.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ
EUTANAZJA


w Polsce i Europie:

 • Należy prawnie umożliwić osobie nieuleczalnie chorej i cierpiącej, wcześniejsze niż naturalne zakończenie jej życia, poprzez podanie jej odpowiedniego środka chemicznego.
EDUKACJA


w Polsce i Europie:

 • Edukacja dzieci i młodzieży powinna się odbywać na jak najwyższym poziomie ogólnym i być nakierowana na poznawanie innych kultur i tradycji.

   Programy nauczania w szkołach podstawowych i średnich muszą być tworzone w taki sposób, by uczyć przyszłe pokolenia umiejętności samodzielnego myślenia i kreatywności, a nie by uczyć - jak to ma niestety często miejsce - funkcjonowania w preparowanym przez pieniądz i konsumpcję świecie, pokazywanym jednak jako wspaniałe i przyjazne środowisko życia. Edukacja dzieci i młodzieży powinna więc odbywać się na jak najwyższym poziomie ogólnym, obejmując wszystkie fundamentalne obszary wiedzy.
   Edukacja musi być również nastawiona na poznanie innych kultur i tradycji, w tym na wczesną naukę przynajmniej dwóch języków obcych, tak by młody człowiek wchodząc w dorosłość mógł rozumieć świat i czuć się dumnym członkiem całej ziemskiej wspólnoty ludzkiej, a nie był ograniczony postreligijną czy postnarodową zaściankowością i ksenofobią. Dotyczy to każdego zakątka Europy - od Zachodniej, przez Wschodnią, Południową, po Północną.
   Edukacja - dokształcanie - powinna być również szeroko dostępna dla osób dorosłych w kanałach mediów publicznych (telewizja, radio, internet) czy w formie symbolicznie płatnych, tradycyjnych szkół/kursów, tzw. "uniwersytetów trzeciego wieku".

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ
POZOSTAŁE


w Polsce i Europie:

 • Należy czynnie przeciwdziałać tak zwanej "bylejakości" życia każdego człowieka tworzącego sobą następnie całe społeczeństwo, podnosząc tym samym wspólną jakość życia.

   Odbywać się to musi poprzez popularyzację na każdej możliwej płaszczyźnie komunikacji, sprawdzonych standardów istnienia człowieka, wartości intelektualnych i kulturalnych. Należy promować edukację i potrzebę zdobywania wiedzy oraz potrzebę rozwoju osobistego. Należy promować potrzebę współpracy oraz potrzebę pomagania sobie nawzajem. Należy uświadamiać ludzi w zakresie zagrożeń współczesnego świata (w tym wynikających z wszelkich uzależnień indywidualnych i systemowych) oraz wskazywać skuteczne metody obrony przed nimi.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ


w Polsce i Europie:

 • Będąc u władzy, należy zawsze zachowywać wysokie standardy sprawowania tej władzy.

   Każdy rząd, mimo że wybrany dzięki wyborcom swojej partii, musi reprezentować całe społeczeństwo. Należy komunikować się z całym społeczeństwem, słuchać go i tłumaczyć społeczeństwu swoje decyzje. Nie można być pysznym, aroganckim i chcieć patrzeć na przeciwników politycznych i ich wyborców z niczym nieuzasadnioną wyniosłością. I co oczywiste - nigdy nie można bezkarnie i bez przyszłych negatywnych konsekwencji dla siebie łamać prawa, w tym prawa najwyższego - konstytucji swojego państwa.

GÓRA STRONY

ROZWIŃ / ZWIŃ

2020 - MY, EUROPEJCZYCY!